10. RETNINGSLINJER- DISKRIMINERING OG TRAKASSERING
INKL. SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP10.1. Retningslinjer
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er
nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn,
seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle
toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå
diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og
en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes
personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.
Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den
oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet
menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt
samtykke til.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller
behandling som kan oppleves som krenkende.
2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle
orientering på en negativ måte.
5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med
foresatte eller idrettsledelsen.
7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og
avklares åpent i miljøet.
9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i
retur.
10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet
(trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at
retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

I vår klubb har vi følgende kjøreregler:
1. Skal ikke trenerne ha spillersamtaler på spillernes rom, men i møterom eller andre
mer ”offentlige” steder
2. Sover vi sammen på sovesal når vi er på cuper – ingen voksne sover alene sammen
med noen av medlemmene. Vi overnatte alltid 2 voksne sammen med spillerne.
3. Er det minimum 2 utøvere på hver trening sammen med treneren
4. Inviterer ikke trenere/tillitsvalgte utøvere hjem til seg uten at flere er til stede.

10.2. Hva gjør man når seksuell trakassering og seksuelle overgrep
forekommer?

Den som utsettes for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep
Kontakt en du stoler på eller ledelsen i klubben, eventuelt fotballkretsen eller NFF.
Mistanke om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering
Det kan være vanskelig å ta opp trakassering og overgrep. Utøvere som utsettes for seksuell
trakassering kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam og skyld eller redsel
for ikke å bli trodd.
Det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle
overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver.
Dersom man oppdager eller mistenker at noen utsettes for seksuelle overgrep eller trakassering
skal mistanken fremmes for klubbens ledelse. Det er ledelsens oppgave å vurdere saken og om
hvilke tiltak som skal iverksettes. Dette er vanskelige saker og uansett hvilken beslutning man tar
vil det få konsekvenser for både den mistenkte og den som er utsatt.
Hvis ledelsen mener at mistanken er ubegrunnet, må man beslutte å ikke foreta seg ytterligere i
saken og forsøke å stoppe eventuell sladder og ryktedannelse.
Hvis ledelsen mener det er hold i saken, avhenger det videre utfallet om saken omhandler
trakassering eller overgrep.
Trakassering.
Ledelsen bør avholde separate møter med begge parter, og fatte en beslutning som uansett kan ha
store konsekvenser for den mistenkte og den som opplever å ha vært utsatt for seksuell
trakassering
Avhengig av utfallet av samtalene, må ledelsen vurdere om den skal iverksette eventuelle
reaksjoner mot vedkommende, for eksempel oppsigelse, fratakelse av oppgaver, idrettslige
sanksjoner eller politianmeldelse.
Overgrep Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige bør de foresatte straks informeres
og bør sammen med klubbledelsen bli enige om å anmelde saken til politiet. Det er politiet som
gjennom avhør og undersøkelser vurderer saken. Klubbens ledelse skal ikke selv opptre som
etterforskere. Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt i klubb/eller forbund også
under en eventuell rettssak, for å ta vare på andre medlemmer både i støtteapparat og blant
utøvere. Klubben må også vurdere om saken skal anmeldes for idrettens egne domsorgan. 

Taushetsplikten skal overholdes både i forhold til den som opplever seksuell overgrep og den som
blir beskyldt for slik oppførsel, samt i forhold til mulige sanksjoner.