Årsmeldinger 2019
Protokoll Årsmøte 2019

PROTOKOLL


ÅRSMØTE 2019

TANA BALLKLUBB –

DEANU SPÁBBASEARVI


Tana rådhus, Onsdag 26. februar 2019 kl 18:00

Innledning

Leder Anne F. Smeland innledet med å berømme seniorlaget for innsatsen i 4.divisjon, og guttelaget som deltok på Norway Cup i 2019. Hun takket Geir Are Andersen for innsatsen han har gjort som trener for lagene. Hun fortsatte med å takke Liz Utsi for alt hun har lagt ned som trener for ulike grupper gjennom de siste årene. Olaf Trosten ble også takket for innsatsen som trener for jentelaget. Alle fikk blomster og bilde av lagene.

Deretter ble Line Vian takket for engasjementet for TBK.
Hun fikk diplomet hun er tildelt som bevis på lederstipendet hun har fått fra Finnmark fotballkrets i år.SAKSLISTE:


SAK 1      KONSTITUERING


a) Godkjenning av stemmeberettigede
De stemmeberettigede ble godkjent – 21 stk. (Enstemmig)

b) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent. (Enstemmig)

c) Valg av møteleder og møtesekretær.
Møteleder: Eilif Basso
Møtesekretær: Lars Smeland
(Enstemmig)

d) Valg av to til å underskrive protokollen.
Kristin Soini og Anja Christensen (Enstemmig)SAK 2      ÅRSMELDING FOR 2019


Vedlegg:

Forslag til klubbens årsmelding.

Forslag til årsmeldinger fra lagene G9, G11, G15, J15 og senior (fotball), mix 8 år, G og J10, J12 og J14 (håndball).

Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingen for Tana Ballklubb 2019 datert 11.02.2020 godkjennes som endelig årsmelding for klubben med årsmeldingene for følgende lag som vedlegg: G9, G11, G15, J15 og senior (fotball), mix 8 år, G og J 10, J12 og J14 (håndball).


Årsmøtebehandlingen:

Det ble oppdaget noen uteglemmelser i årsrapporten, manglende og feil navn, årstall og styresammensetning.
Dette ble korrigert i møtet. Årsrapporten fra styret og de enkelte gruppene ble gjennomgått.

Vedtak:

Årsmeldingen for Tana Ballklubb 2019 revidert på årsmøtet og datert 26.02.2020 godkjennes som endelig årsmelding for klubben, med årsmeldingene for følgende lag som vedlegg: G/J7, G9, G11, G15, J15 og senior (fotball), Mix 8 år, G/J 10, J12 og J14 (håndball). (Enstemmig)
SAK 3      ÅRSREGNSKAP FOR 2019


Vedlegg: Revisoruttalelse.


Bakgrunn:

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 105 096, mens regnskapet forrige år viste et overskudd på kr 107 048.


Inntektene er i regnskapet kr 22 554 høyere i forhold til budsjettet, mens utgiftene viser et merforbuk på kr 203 087.


Styrets forslag til vedtak:

Årsregnskapet for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig underskudd på kr 105 096. Underskuddet dekkes inn ved at egenkapitalen reduseres tilsvarende.


Årsmøtebehandlingen:

Regnskapet ble gjennomgått av Eilif Basso.


Vedtak:

Årsregnskapet for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig underskudd på kr 105 096. Underskuddet dekkes inn ved at egenkapitalen reduseres tilsvarende. (Enstemmig)SAK      4 ÅRSBUDSJETT FOR 2020


Bakgrunn:

Budsjettforslaget for 2020 bygger mye på aktiviteten og budsjettene for de siste årene.
Inntektene er for 2020 samlet noe lavere enn i 2019. Dette skyldes at flere poster er budsjettert lavere enn forrige år.


Styrets forslag til vedtak:

Forslaget til budsjett for 2020 vedtas med:

- Inntekter på kr 1 160 000

- Utgifter på kr 973 000

- Overskudd på kr 188 500


Årsmøtebehandlingen

Før behandlingen av denne saken måtte mange møtedeltakere forlate møtet, og antall stemmeberettiget ble redusert til 15 stk.

Budsjettforslaget ble gjennomgått. Drøfting av inntekter fra loddsalg og reisekostnader for håndball.


Vedtak:

Forslaget til budsjett for 2020 vedtas med:

- Inntekter på kr 1 160 000

- Utgifter på kr 973 000

- Overskudd på kr 188 500

(Enstemmig)SAK 5:    FASTSETTELSE AV ÅRSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT FOR 2020Styrets forslag til vedtak:


1. Det fastsettes følgende kontingentsatser og treningsavgifter for 2020:


- Årskontingent kr. 200,-/familiekontingent kr. 400,- (for familier med flere enn 4 medlemmer betales kr. 100 per medlem)

- Treningsavgift for spillere opp til 12 år: kr. 300,-

- Treningsavgift for spillere 13-17 år: kr. 800,-

- Treningsavgift- seniorlaget (5. div) kr. 2000,

- Treningsavgift – andre seniorer kr. 800,-


2. Egenandeler ved turneringer med overnatting settes til kr. 300,- per spiller.

Ved større turneringer i fylket settes egenandelen til 500 kroner. For turneringer utenom Finnmark gjelder egne regler.

Spillere som starter i klubben i høstsesongen betaler halv treningsavgift.Årsmøtebehandlingen:

Forslag om å stryke treningsavgiften på kr 800 for andre seniorer. Å.rsmøtet var enig i dette forslaget


Vedtak:

1. Det fastsettes følgende kontigentsatser og treningsavgifter for 2020:


- Årskontigent kr. 200,-/familiekontigent kr. 400,- (for familier med flere enn 4 medlemmer betales kr. 100 per medlem)

- Treningsavgift for spillere opp til 12 år: kr. 300,-

- Treningsavgift for spillere 13-17 år: kr. 800,-

- Treningsavgift- seniorlaget (5. div) kr. 2000,


2. Egenandeler ved turneringer med overnatting settes til kr. 300,- per spiller. Ved større turneringer i fylket settes egenandelen til 500 kroner. For turneringer utenom Finnmark gjelder egne regler.


Spillere som starter i klubben i høstsesongen betaler halv treningsavgift. (Enstemmig)
SAK 6:     IDRETTSLAGETS ORGANISASJONSPLAN


Styrets forslag til vedtak:

Organisasjonsplanen vedtatt på årsmøtet for 2018 opprettholdes.


Årsmøtebehandlingen:

Under denne saken måtte ytterligere 2 deltakere forlate møtet. Antall stemmeberettigete ble dermed redusert til 13 stk.


Det har vært forslag om å skille fotballen og håndballen ut i egne undergrupper med lik representasjon i hovedstyret. Dette for å unngå gnisninger og konflikter mellom de 2 grenene. Dette blir trolig en sak for årsmøtet i 2021.


Forslag om at betegnelsen «oppmann» byttes ut med den kjønnsnøytrale betegnelsen «lagleder». Dette ønsket årsmøtet.


Vedtak:

Organisasjonsplanen vedtatt på årsmøtet for 2018 opprettholdes, men betegnelsen «oppmann» byttes ut med den kjønnsnøytrale betegnelsen «lagleder».SAK 7: AKTIVITETSPLAN FOR 2020


Styrets forslag til vedtak:


Det foreslås følgende aktivitetsplan for Tana Ballklubb i 2020, med utgangspunkt i allerede omsøkte og terminfestede arrangement:


1. Inntektsbringende aktiviteter/aktiviteter for sponsorene (samarbeidspartnerne)


Tid Aktivitet Sted Hvem deltar

17.mai Hovedarrangementet i Tana bru Flerbrukshallen Alle

Påske og før jul Pakking av varer på Rema 1000 i Tana bru Rema 1000 Aldersbestemte klasser fra G11- fotball og håndball J12 og oppover

Vår og høst Søppelrydding for ØFAS Gassanjárga Alle

Vår- høst Lotteri -- Alle aktive spillere selger.2. Sportslige og inntektsbringende aktiviteter i regi av Tana Ballklubb:Tid Aktivitet Sted Hvem deltar

Lørdag 12.

september SNN Cup Tana Aldersbestemt fotball Kunstgressbanen/ Aldersbestemt fotball og senior fotball

Lørdag 21- søndag

22 november Adventsturnering i fotball Flerbrukshallen Aldersbestemt fotball og senior fotball

September (dato

uavklart) Håndballturnering Flerbrukshallen Aldersbestemt håndball

Hele fotballsesongen Seriespill i fotball og håndball Hjemmekamper på kunstgressbanen/i hallen De enkelte lagene har ansvar for å holde kaféen åpen under kamper

Mandag 28

desember JuleKule cup FlerbrukshallenÅrsmøtebehandlingen

Forslag om å få rekrutteringsdag for fotball og håndball med i aktivitetsplanen.Vedtak:

Aktivitetsplan for Tana Ballklubb i 2020:


1. Inntektsbringende aktiviteter/aktiviteter for sponsorene (samarbeidspartnerne)


Tid Aktivitet Sted Hvem deltar

17.mai Hovedarrangementet i Tana bru Flerbrukshallen Alle

Påske og før jul Pakking av varer på Rema 1000 i Tana bru Rema 1000 Aldersbestemte klasser fra G11- fotball og håndball J12 og oppover

Vår og høst Søppelrydding for ØFAS Gassanjárga Alle

Vår- høst Lotteri -- Alle aktive spillere selger.2. Sportslige og inntektsbringende aktiviteter i regi av Tana Ballklubb:Tid Aktivitet Sted Hvem deltar

Høst (før

12.september) Rekrutteringsdag for fotball og håndball Kunstgressbanen/ flerbrukshallen

Lørdag 12.

september SNN Cup Tana Aldersbestemt fotball Kunstgressbanen/ Aldersbestemt fotball og senior fotball

Lørdag 21- søndag

22 november Adventsturnering i fotball Flerbrukshallen Aldersbestemt fotball og senior fotball

September (dato

uavklart) Håndballturnering Flerbrukshallen Aldersbestemt håndball

Hele

fotballsesongen Seriespill i fotball og håndball Hjemmekamper på kunstgressbanen/i hallen De enkelte lagene har ansvar for å holde kaféen åpen under kamper

Mandag 28

desember JuleKule cup Flerbrukshallen


(Enstemmig)
SAK 8: VEDTEKTSENDRINGER


Bakgrunn:

Alle idrettslag i NIF ble i desember 2019 pålågt å endre vedtektene i et styremøte ihht. ny lovnorm for idrettslag. Dette ble gjort i styremøtet den 7/12-2019. Utover lovnormen ble ikke de klubbspesifikke delene av klubbens vedtekter endret. Styret i TBK ønsker uavhengig av dette at årsmøtet skal godkjenne klubbens nye vedtekter.


Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet 2019 godkjenner nye vedtekter for TBK datert 7/12-2019.


Årsmøtebehandlingen:


Vedtak:

Årsmøtet 2019 godkjenner nye vedtekter for TBK datert 7/12-2019. (Enstemmig)
SAK 9:    ØKONOMIHÅNDBOK

Bakgrunn:

Som del av arbeidet med kvalitetsklubb-prosjektet har styret utviklet en ny økonomihåndbok for klubben. Styret legger håndboka fram for årsmøtet for godkjenning.


Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner forslaget til økonomihåndbok datert 07. 12 2019.


Årsmøtebehandlingen

Under behandlingen av denne saken måtte en møtedeltaker forlate møtet. Antall stemmeberettigete ble dermed redusert til 12 stk. Hovedtrekkene i økonomihåndboka ble presentert.


Vedtak:

Årsmøtet godkjenner forslaget til økonomihåndbok datert 07. 12 2019. (Enstemmig)SAK 10: ÆRESBEVISNINGER I TANA BALLKLUBB


Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner retningslinjer for æresbevisninger i Tana Ballklubb datert 11.02.2020.Årsmøtebehandlingen

Under behandlingen av denne saken kom et medlem tilbake til møtet. Antall stemmeberettigete økte dermed til 13 stk.


Vedtak:

Årsmøtet godkjenner retningslinjer for æresbevisninger i Tana Ballklubb datert 11.02.2020. (Enstemmig)SAK 11:    VALG


Valgkomiteen fremmer forslag til valg av styre og kontrollutvalg. Det skal velges nestleder, 2 styremedlemmer, samt 4 varamedlemmer til styret. I tillegg medlemmer til kontrollutvalget.


Styret fremmer forslag til valgkomité. Til valgkomiteen skal det velges leder, to medlemmer og en vara.


Forslag fra valgkomiteen:

Leder: Anne F. Smeland – ikke på valg (valgt for 2 år i 2019)

Nestleder: Merethe Sabbasen Helander (velges for 2 år)

Styremedlemmer: Kristin Soini og Frans Eriksen (velges for 2 år)

Kasserer: Eilif Basso (velges for 1 år)


Varamedlemmer:

1.vara: Rune Larsen

2.vara: Siv Anita Biti-Helander

3.vara: Hege Tajana Pedersen

4.vara: Inge Halonen


Forslag til valgkomité for 2020 fra styret i TBK:

Jenni Autio

Geir Are Andersen

Erik Brenli


Vara: Jarle TobiassenVedtak:

Nestleder: Merethe Sabbasen Helander (valgt for 2 år)

Styremedlemmer: Kristin Soini og Frans Eriksen (valgt for 2 år)

Kasserer: Eilif Basso (valgt for 1 år)

Varamedlemmer:

1.vara: Rune Larsen

2.vara: Siv Anita Biti-Helander

3.vara: Hege Tajana Pedersen

4.vara: Inge Halonen


Valgkomiteen får 2 uker til å fremme forslag til kontrollkomité. Valget foretas på et ekstraordinært årsmøte i løpet av vårhalvåret 2020.

Valgkomiteen for 2020 vil bestå av følgende medlemmer:

Jenni Autio

Geir Are Andersen

Erik Brenli


Vara: Jarle Tobiassen


ORIENTERINGSSAK: UTVIDELSE AV BYGGET VED KUNSTGRESSBANEN

Rune Larsen orienterte om planene om å utvide bygget med et møterom på om lag 50 kvm med en 2.etg på om lag 20 kvm for speaker. Odd Reidar Biti har lagd forslag til tegninger av bygget. Det er søkt Sparebank1 om midler. Tana kommune vil stå som eier, mens TBK vil stå for den daglige driften av bygget. Bygget er kostnadsberegnet til 2,8 mill kr, og vil bli bygd i løpet av de neste 2 årene. Årsmøtet tok dette til orientering, og var svært fornøyd med arbeidet som er lagt ned i dette.

Deatnu/ Tana, 26.02.2020

Lars Smeland

Referent